ales-krivec-976-unsplash.jpg
 
 

Élmény Tanya Házirend

Az Élmény Tanya tulajdonosa és üzemeltetője, a Melon Agro Kft. komoly figyelmet fordít az ide látogató Vendégei biztonságára, felhívja a figyelmet, hogy ezt a Kedves Vendégek is szem előtt tartsák. Ennek érdekében csak olyan Látogatók belépését engedélyezzük az Élmény Tanya területére, akik elfogadják és betartják az Élmény Tanya alábbiakban részletezett HÁZIRENDJÉT.


Felhívjuk Kedves Vendégeink figyelmét, hogy a  program megváltásával a HÁZIRENDET, automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Biztosra vesszük, hogy minden Kedves Vendégünk együttműködésére számíthatunk abban, hogy az Élmény Tanya minden Látogatónk számára biztonságos és minél felhőtlenebb szórakozást nyújthasson. Kedves Vendégeink biztonságára a Tanya területén biztonsági kamerarendszer vigyáz.

HÁZIREND

1. Az Élmény Tanyára belépő minden személy a jelen HÁZIREND hatálya alá tartozik. A program megváltásával Vendégeink a jelen HÁZIREND hatályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 Azon személyeket, akik a Tanya területén belül a HÁZIRENDBE ütköző magatartást tanúsítanak, az Élmény Tanya személyzete, ill. a rendőrség a tanya területéről való távozásra szólíthatja fel, ill. kivezetése iránt intézkedhet. Ezen személyek távozásra kényszerítése nem szünteti meg az Élmény Tanya tulajdonosának, üzemeltetőjének azon jogait, amelyek a területén tanúsított magatartásból kifolyólag ezen személyekkel szemben jogszabály szerint megilletik. Az Élmény Tanya területén belül minden látogató köteles a tanya személyzete, ill. a rendőrség által adott felszólításoknak eleget tenni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani. A jelen HÁZIREND minden Kedves Vendégünk biztonságát és zavartalan szórakozását hivatott biztosítani, ezért minden munkatársunk feladata, hogy annak betartatásáról gondoskodjon.

2. Az Élmény Tanya üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az olyan személyek belépését a létesítmény területére, ill. onnan való távozásra szólíthatja fel, és kivezettetheti azon személyeket, akik:
a.) lázasak, fertőzőek vagy sérült nyílt sebfelülettel rendelkeznek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt állnak vagy ittasak,
b.) olyan magatartást tanúsítanak az Élmény Tanya területén belül, amely az üzemeltető megítélése szerint a többi vendég szórakozását hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja,
c.) fenyegető vagy sértő szavakat, kifejezéseket használnak, vagy egyéb olyan módon viselkednek, amely a nyugalom megzavarására alkalmas,
d.) nem tartják be az írásos vagy szóban közölt biztonsági előírásokat, ill. olyan módon viselkednek, amellyel saját vagy más Látogatók biztonságát veszélyeztethetik.

3. 14 éven aluli gyermekek az Élmény Tanya területén csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak. Szellemi fogyatékos, gyengén látó, illetve hallássérült vendégek csak állandó kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a létesítmény területén.

4. Tilos a létesítmény területén kábítószert, alkoholtartalmú italt fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, balesetet okozó tárgyat bevinni, (az Élmény Tanya által a programok részeként a Vendégek részére biztosított felszerelésen kívül) szúróeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközöket, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, ill. közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

5. Építési területre és a vendégek elől elzárt területre tilos belépni.

6. A Tanya területére alkoholos italt behozni tilos, ezt a személyzet ellenőrizheti.

7. Tilos szükségtelenül zajt kelteni, vagy bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a többi vendéget zavarhatja. Szigorúan tilos a kerítésekre, falakra vagy az épületekre felmászni, a Tanya épületeit vagy berendezéseit bármilyen módon rongálni, mely utóbbi esetben az Élmény Tanya tulajdonosa minden esetben él a Büntető Törvénykönyv, a Szabálysértési Törvény és a Polgári Törvénykönyv által biztosított jogaival.

8. Vendégeink kötelesek az Élmény Tanyán megfelelő ruházatot (ezen belül minden esetben lábbelit és az évszaknak megfelelő felsőruházatot) viselni, tekintettel arra is, hogy programjaink nagy része szabadtéren zajlik. Kérjük Vendégeinket, hogy arra alkalmas (lehetőleg lapos talpú, zárt) lábbeliben látogassák meg létesítményünket. A nem megfelelő lábbeli viseléséből adódó balesetekért nem vállalunk felelősséget.

9.). Az állatsimogatóban, az istállóban, Tisztelt Vendégeink kötelesek szigorúan betartani az munkatársaink állatok kezelésére vonatkozó figyelmeztetéseit. Az istállóba kizárólag munkatársaink kíséretében lehet belépni.

10. Az állatsimogatóban, istállóban ill. az Élmény Tanya minden épületében tilos a dohányzás, erre kizárólag a kijelölt helyeken van lehetőség.

11. Az Élmény Tanya bármely programjáról videó- vagy hangfelvételt készíteni szigorúan tilos. Ezen jog kizárólag az Élmény Tanya tulajdonosát, ill. üzemeltetőjét illeti meg. Amennyiben ezen magatartással valamely vendégünk az erre irányuló felszólítás esetén sem hagy fel, munkatársaink az esetről jegyzőkönyvet vesznek fel, és cégünk gyakorolja a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a Polgári Törvénykönyv által részére biztosított jogokat. Fotók kizárólag magáncélú felhasználásra készíthetők.

12. Az Élmény Tanya tulajdonosa, üzemeltetője, ill. általa erre feljogosított szervek vagy személyek az Élmény Tanya programjairól időről-időre fotó-, ill. videó felvételeket készítenek, amely felvételeken a látogatók is szerepelhetnek. A jelen HÁZIREND elfogadásával Vendégeink hozzájárulnak ahhoz, hogy az Élmény Tanya tulajdonosa, üzemeltetője (ill. általa erre feljogosított szervek vagy személyek) ezen felvételeket időbeli korlátozás nélkül bármilyen promóciós, reklám- vagy hirdetési tevékenységük során szabadon, bármilyen formában felhasználják. Vendégeink elismerik továbbá, hogy az ezen felvételekkel kapcsolatos szerzői jogok kizárólagosan az Élmény Tanya tulajdonosát, üzemeltetőjét (ill. adott esetben általa erre feljogosított szerveket vagy személyeket) illetik.

13. Látogatóink az Élmény Tanya minden programját saját felelősségükre látogatják, ill. vesznek részt azokban, beleértve az élménytraktorozást. Kérjük, hogy saját biztonságuk és zavartalan szórakozásuk érdekében minden esetben vegyék figyelembe és kövessék a munkatársaink által adott előírásokat és tanácsokat. 

14. Az Élmény Tanya környezetét, élővilágát bármely módon károsítani tilos.

15.  Az Élmény Tanya látogatása során a Vendég önhibájából, fenti előírások megsértéséből adódó balesetekért és károkért a Tanya tulajdonosa, ill. üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, beleértve ebbe bármilyen esetleges kényelmetlenséget, vagyoni vagy nem vagyoni kárt is, amely a Vendéget az Élmény Tanya programjainak megtekintése során érte. Bármilyen panaszt később csak akkor veszünk figyelembe, ha azt Tisztelt Vendégünk az Élmény Tanya elhagyása előtt közli munkatársainkkal, akik erről jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek elmaradása esetén, a Tanya elhagyása után semmilyen reklamációt nem fogadunk el.

16. Az Élmény Tanya területén ellopott vagy elveszett tárgyakért az Élmény Tanya tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget, ezért kérjük, hogy értékes vagyontárgyaikat szíveskedjenek maguknál tartani.

17. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Tanya dolgozóinak utasításait.

18. Amennyiben valamely Vendégünk a jelen HÁZIREND szándékos vagy gondatlan megszegésével az Élmény Tanya tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Kiskorú látogatóink által okozott károkért felnőtt kísérőjük (kísérőik), ennek hiányában törvényes képviselőjük felel.

19. Vendégeink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban, vagy írásban megtenni. A Tanya vezetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.
Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!
A HÁZIREND megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Tiszagyenda, 2018.05.01.

Tóth Diána ügyvezető (Melon Agro Kft.)